مفاهیم و تکنیک های داده کاوی در کسب و کار

  • مدت زمان 03:45:50
  • امتیاز دوره
  • هزینه دوره 35,000 تومان
  • امتیاز ثبت نام 28
  • سطح متوسط
ورود به دوره