مشهد، کوثر شمالی، میدان پژوهش، کارخانه نوآوری

تلفن: 05138455288 - 09158824003

تماس همه روزه از ساعت 8 الی 19

info@onamooz.com :پست الکترونیک