مشهد - خیابان راهنمایی 24 - پلاک 32 - ساختمان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-واحد فناور آن آموز

تلفن: 051-37613599 - 09158824003

تماس همه روزه از ساعت 8 الی 19

info@onamooz.com :پست الکترونیک